Statika a dynamika staveb

 
Jezdecká hala na farmě Čapí hnízdo

Místo stavby: Semtín
Architekt: SGL projekt s.r.o.
Investor: Farma Čapí hnízdo, a.s.
Realizace projektu: 2010 - 2011
Realizované činnosti: Projekt pro stavební povolení, provedení stavby, autorský dozor, dodavatelská dokumentace železobetonových prefabrikátů
Doba výstavby: 2011
Novostavba jízdárny s přilehlými stájemi a vestavbou zázemí a bufetu. Jednotlivé části stavby jsou vzájemně funkčně propojeny. Konstrukční systém haly je sloupový, s vetknutými železobetonovými prefabrikovanými sloupy a kloubově uloženými dřevěnými vazníky s táhly. Objekt stájí má kombinovaný konstrukční systém - zděné stěny a železobetonové sloupy jsou propojeny tuhou stropní železobetonovou deskou. Rovněž vestavba má kombinovaný konstrukční systém - 1.NP je kompletně železobetonové ze stěn a desek, 2.NP potom kombinované ze zděných stěn, železobetonových sloupů a železobetonové stropní desky. Terasa je zastřešena dřevěnou konstrukcí.

Rekonstrukce odjezdové haly Masarykova nádraží v Praze

Místo stavby: Masarykovo nádraží v Praze
Architekt: Tichý a Kolářová s.r.o.
Investor: Masaryk station development, a.s.
Realizace projektu: 2010 - 2011
Realizované činnosti: Všechny stupně projektové dokumentace, autorský dozor
Doba výstavby: 2011
Rekonstrukce zastřešení historické části odjezdové haly Masarykova nádraží v Praze. Objekt pochází přibližně ze sedmdesátých let 19. století a během své životnosti neprošel výraznější rekonstrukcí. Údržbové práce byly dlouhodobě zanedbávány, čemuž odpovídal i jeho stav před rekonstrukcí, kdy byla konstrukce na některých místech na hranici havárie. Konstrukce objektu je tvořena příčnými vazbami, které jsou rozmístěny v roztečích 3,81 m až 4,73 m. Každá druhá vazba je podepřena litinovými zdobenými sloupy, které zároveň slouží jako svody dešťové vody. Mezilehlé příčné vazby jsou vynášeny pomocí šikmých vzpěr, tzv. pásků, uložených do sloupů podepřených vazeb. Příčné vazby jsou složeny z dřevěných vazníků s kovanými táhly. V současnosti má objekt 18 polí, původně však bylo polí přibližně dvakrát více. K demolici poloviny vazeb došlo při bojích na konci druhé světové války. Při rekonstrukci byla konstrukce kompletně rozebrána a znovu sestavena. Bylo opraveno založení sloupů haly narušené dlouhodobým zatékáním dešťové vody pod základovou spáru, byly opraveny a posíleny historické litinové sloupy a byly posíleny nebo nahrazeny dřevěné nosné prvky. Podkladem pro statický návrh byla řada destruktivních i nedestruktivních a zatěžovacích zkoušek. Rekonstrukce objektu byla prováděna za plného provozu nádraží.

Rozšíření výroby sladu - hala rekuperátoru

Místo stavby: Hodonice
Architekt: -
Investor: Sladovny Soufflet ČR
Realizace projektu: 01/2009
Realizované činnosti: Statická část PD provedení stavby a dílenská dokumentace ocelové konstrukce
Doba výstavby: 2009
Hala nad rekuperátorem má rámovou konstrukci, rozměry haly jsou cca 14,5 m x 20,5 m. Je provedena z pozinkované oceli, střecha je provedena z oblouků z nerezové oceli. Spoje jsou šroubované. Hala je kotvena do železobetonové konstrukce hvozdu.

Skladová hala firmy ŠANDERA

Místo stavby: Chýně, Praha-západ
Architekt: -
Investor: Šandera s.r.o.
Realizace projektu: 02/2009
Realizované činnosti: Statický výpočet při změně stavby před dokončením
Doba výstavby: 2009
Z důvodu špatných geologických poměrů na staveništi byla původně navržená hala podsklepena a nosná konstrukce podstatně změněna. Ve stadiu hrubé stavby odstoupil generální dodavatel. Naše práce spočívala v konzultacích, řešení konstrukčních detailů na místě a vypracování statického výpočtu pro dokumentaci změny stavby před dokončením. Jedná se o trojpodlažní halu s betonovými základy, ocelovými sloupy a průvlaky, plechobetonovými stropy a nosnými stěnami z prolévacích tvárnic.

Skladová hala SPONA

Místo stavby: Nupaky u Prahy
Architekt: Ing. Arch. Jaroslav Tomek
Investor: Spona s.r.o.
Realizace projektu: 09/2007
Realizované činnosti: Statická část PD pro stavební povolení a výběr dodavatele
Doba výstavby: 2008
Hala je půdorysu ve tvaru písmene „L“ o rozměrech 36 x 42 m a je složena ze dvou lodí o rozponu 18 m. Skladovací hala sestává ze 3 částí – skladu, vzorkovny a třípodlažní vestavby. V prostoru vzorkovny a části skladu probíhají na úrovni 1. a 2. patra vestavěná galerie propojená s přízemím dvěma schodišti. Konstrukce objektu je skeletová, železobetonová prefabrikovaná. Výška haly pod vazník je 9,4 m. Opláštění obvodových stěn a střechy je provedeno pomocí trapézových plechů s vloženou minerální izolací. Podezdívka haly je tvořena prefabrikovanými železobetonovými prahy (trámy).

Výrobní hala – rozšíření šaten

Místo stavby: Klášterec nad Ohří
Architekt: KMS s.r.o.
Investor: Takenaka europe
Realizace projektu: 06/2007
Realizované činnosti: Statická část PD pro provedení stavby
Doba výstavby: 2008
Jednopodlažní přístavba ke stávající výrobní hale TGSSC3. Nosná konstrukce přístavby je železobetonový montovaný skelet, založený na pilotách s železobetonovými hlavicemi. Vlastní objekt bude mít jeden sloupový pruh a střešní vazníky v rozteči 6m na rozpon 12 m. Objekt přístavby je zastřešen plochou střechou s minimálním spádem.

Zázemí odstavné plochy kamionů

Místo stavby: Škvorecká ul., Úvaly u Prahy
Architekt: KMS s.r.o.
Investor: Petr a Pavel Branyšovi
Realizace projektu: 07/2008
Realizované činnosti: Statická část PD pro stavební povolení a výběr dodavatele
Doba výstavby: V přípravě
Jde o halový objekt s dvoupodlažní vestavbou pro kanceláře se sociálním zázemím. Objekt bude mít půdorys tvaru L o rozměrech cca 24 x 17,5 m a bude mít v hřebeni výšku 7,2 m. Bude zastřešen plochou střechou s minimálním spádem. Objekt bude složen z pěti příčných vazeb s roztečí 6,0 m a bude dvoulodní. Rozpon každé lodi bude 7,5 m. Objekt bude tvořit jeden dilatační celek. Nosná konstrukce haly je tvořena dvoukloubovými ocelovými rámy, tuhými v příčném směru haly.

 

Dokončené projekty

Masarykovo nádraží v Praze 2.12.2011

 Oprava havarijního stavu historické části odjezdové haly Masarykova nádraží v Praze

\"\"

Bytový dům BARANOVA 14.11.2011

Novostavba bytového domu v Baranově ulici v Praze

Lasak 1.7.2011

 Novostavba administrativní budovy - firma LASAK

\"\"