Statika a dynamika staveb

 

Právní předpisy

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

S účinností od 1. ledna 2007 nabyl účinnosti nový stavební zákon, tj. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Jde o právní normu, která oproti staré právní úpravě nastavuje úpravu územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu koncepčně zcela nově.

Prováděcí vyhlášky k zákonu č. 183/2006 Sb.

  • vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech

  • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

  • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti

  • vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

  • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

  • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

  • vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

  • vyhláška č. 269/2009 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě

Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona

 

 

Dokončené projekty

Masarykovo nádraží v Praze 2.12.2011

 Oprava havarijního stavu historické části odjezdové haly Masarykova nádraží v Praze

\"\"

Bytový dům BARANOVA 14.11.2011

Novostavba bytového domu v Baranově ulici v Praze

Lasak 1.7.2011

 Novostavba administrativní budovy - firma LASAK

\"\"