Statics & dynamics of buildings

 

Legal regulations

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

S účinností od 1. ledna 2007 nabyl účinnosti nový stavební zákon, tj. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Jde o právní normu, která oproti staré právní úpravě nastavuje úpravu územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu koncepčně zcela nově.

Prováděcí vyhlášky k zákonu č. 183/2006 Sb.

  • vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech

  • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

  • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti

  • vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

  • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

  • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

  • vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

  • vyhláška č. 269/2009 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě

Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona

 

 

Finished projects

The new Municipal Office in Dolni Mecholupy 2009-06-30

A newly constructed building which has two above-ground and one subterranean floor.

 

Grandhotel Zlaty lev 2009-01-20

Comprehensive renovation of an existing building, its conversion into a hotel and operational connection to the neighbouring Grandhotel building.